GDPR
S osobnými údajmi užívateľa, ktoré užívateľ prevádzkovateľovi poskytuje, bude prevádzkovateľ eshopu ako spracovateľ osobných údajov nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi. Všetky údaje získané od návštevníkov internetových stránok (ďalej len osobné údaje) sú osobné údaje a sú chránené podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších vyhlášok a sú v súlade s nariadením GDPR.

Užívateľ internetových stránok súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa vyššie uvedeného zákona a súvisiacich predpisov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe okrem subjektov, poverených spracovateľom na základe spracovateľskej zmluvy. Užívateľ odoslaním svojich osobných údajov výslovne, jednoznačne a informovane súhlasí s ich spracovaním prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ pre štatistické, analytické a reklamné účely (pozri používanie cookies) zhromažďuje niektoré informácie o používateľoch v priebehu ich návštev. Tieto údaje sú úplne anonymné a prevádzkovateľ ich zhromažďuje a spracováva iba za účelom vylepšenia a ďalšieho vývoja internetových stránok.

POUŽÍVANIE COOKIES

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie pre služby [WEBSITE], Google Adwords, Google Analytics, Facebook, Sklik, Heureka, Zbozi.cz.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA GDPR zahrnuté v obchodných podmienkach

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade so zákonom č. 101/2000Sb. a podľa nariadenia GDPR (článok 4 bod 11 a článok 7 GDPR), o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Predávajúci bude na účely naplnenia zmluvy spracovávať tieto osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, názov firmy, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
Predávajúci bude spracovávať osobné údaje zákazníka na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem služieb Heureka.sk, Zbozi.cz, spolupracujúcich subjektov a osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, ktoré nemajú od predávajúceho poverenie spracovateľa.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu 15 rokov kvôli možnému nároku na náhradu škody. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.60) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
Vzniesť požiadavku na opravu osobných údajov
Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
Podmienky ochrany osobných údajov v tomto znení sú platné od 24. mája 2018.
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA GDPR NA MARKETINGOVÉ ÚČELY