Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode bestbuysolution-sk.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (ďalej len prevádzkovateľ) a kupujúceho (ďalej len zákazník).

  1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu bestbuysolution-sk.com sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva pri nákupe v e-shope sa uzatvára okamihom odoslania objednávky. Prevádzkovateľ musí dodať produkt, ktorý si zákazník objednal. Jedinou výnimkou je vypredanie zásob.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, a jeho následným prevzatím.

  1. Reklamácia a výmena tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu bestbuysolution-sk.com

Postup pri reklamácii tovaru rieši podrobnejšie reklamačný poriadok, možno ho však zhrnúť takto:

  1. Informujte nás neodkladne o reklamácii, e-mailom, či písomne ​​a uveďte Vašu predstavu o náprave (výmena tovaru, oprava, zľava, vrátenie peňazí – ostúpenie od zmluvy)
  2. Tovar zašlite s dokladom o nadobudnutí ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
  3. Do zásielky alebo emailu uveďte dôvod reklamácie a Vašu predstavu o náprave (výmena tovaru, oprava, zľava, vrátenie peňazí – odstúpenie od zmluvy)
  4. Doba pre vybavenie Vašej reklamácie je 30 dní

Náklady na poštovné v prípade odôvodnenej reklamácie či odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote a za zákonom stanovených podmienok hradí prevádzkovateľ v nutnej výške.
Ak zákazník zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý prevádzkovateľ ponúka, vráti prevádzkovateľ zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania odoslať na vlastné náklady späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci najneskôr do 30 dní zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vrátane nákladov na poštovné vopred dohodnutým spôsobom.

  1. Práva a povinnosti predávajúceho:

Prevádzkovateľ má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zákazník nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Prevádzkovateľ má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným, alebo ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.
Všetky osobné údaje poskytnuté pri odosielaní všetkých formulárov na našich webových stránkach sú dôverné (viď. Ochrana osobných údajov).

  1. Práva a povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinný uviesť správne údaje, vrátane úplnej poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.
Zákazník je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením (odoslaním).
Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 7 dní od doručenia.